Առաքելություն

ԳՀՀ ԾԿԳ հիմնարկի հիմնական նպատակն է Գերմանական "KfW" բանկային խմբի, Համաշխարհային բանկի և ՀՀ կառավարության կողմից հետևյալ ծրագրերի իրականացումն ու կառավարումը.

"Մասնավոր Փոքր և Միջին Ձեռներեցության Աջակցում" (KfW)

"Վերականգնվող Էներգիայի Աջակցում" (KfW)

"Բնակարանային Ֆինանսավորման Կայուն Շուկայի Զարգացում" (KfW)

"Գյուղատնտեսության վարկավորում" (KfW, ՀՀ Կառավարություն)

"Վարկային Երաշխիքների Հիմնադրամ" (փակված 2010թ.) (KfW)

"Մասնավոր Փոքր և Միջին Ձեռներեցության համար Ֆինանսական Միջոցների Հասանելիություն" (Համաշխարհային բանկ)

"Մասնավոր Փոքր և Միջին Ձեռներեցության Աջակցում" (ՀՀ Կառավարություն)

"Տնտեսության Կայունացման Վարկավորում" (ՀՀ Կառավարություն)