Խնդիրներ և Գործունեություն

Հիմնարկի գործառույթները մասնավորապես ներառում են.

 • Հայաստանի առեւտրային բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների միջև ծրագրերին մասնակցելու մրցույթների ացկացում, դիմուների ընդունում և գնահատում:
 • Ծրագրերի շրջանակներում համագործակցող ֆինանսական հաստատությունների հետ վարկային պայմանագրերի պատրաստում:
 • Ծրագրերի շրջանակներում գործընկեր ֆինանսական հաստատություններին վարկային միջոցների տրամադրում:
 • Գործընկեր ֆինանսական հաստատություններում' ծրագրերով սահմանված վարկավորման տեխնոլոգիաներին և չափանիշներին համապատասխանության նպատակով վերահսկողության իրականացում
 • Գործընկեր ֆինանսական հաստատություններից ստացվող ամսեկան հաշվետվությունների միջոցով  ծրագրերի ընթացիկ մոնիտորինգի իրականացում
 • Շահագրգիռ կողմերին ամսեկան հաշվետվությունների ներկայացում
 • Ֆինանսական հաստատությունների համար ուսուցողական դասընթացների և սեմինարների կազմակերպում և անցկացում:
 • Դիտորդ խորհրդի կիսամյակային նիստերի կազմակերպում

Հիմնարկի ողջ գործունեությունը ենթակա է ներքին եւ արտաքին վերահսկողության.

 • Հիմնարկի գործունեության նկատմամբ աուդիտորական ստուգումները պետք է իրականացվեն տարեկան կտրվածքով լավ ճանաչված եւ վստահելի անկախ աուդիտորական ընկերության կողմից, ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին (IFRS) համապատասխան:
 • ՀՀ Կենտրոնական բանկի Ներքին աուդիտի վարչությունը իրականացնում է հիմնարկի գործունեության տարեկան վերահսկողություն ԿԲ կողմից սահմանված  պայմաններին համապատասխան
 • ԳՀՀ գործունեության նկատմամբ դոնոր կազմակերպությունների (KfW, Համաշխարհային բանկը եւ Հայաստանի կառավարությունը) կողմից իրականացվում են վերահսկիչ առաքելություններ պատահականության սկզբունքով: